1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดอบรมโครงการวารินร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561

วันที่ 11 กันยาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดอบรมโครงการวารินร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561  เพื่อให้ความรู้แก่อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.) เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนตามนโยบาย “จังหวัดสะอาด ประจำปี 2561” เพื่อลดปริมาณขยะและการส่งเสริมการคัดแยกขยะที่ต้นทาง กลางทาง คือการจัดทำระบบเก็บและขนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้หลักการ 3ช ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ (3Rs : Reduce Reuse และ Recycle) โดยในพิธีเปิดโครงการได้รับเกียรติจาก นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี มาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ปลัดเทศบาล , นางสุวิมล ศรีสถาน รองปลัดเทศบาล และนางพฤกษา ตั้งกิจวนิชกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และหัวหน้าส่วนการงานร่วมเป็นเกียรติ พร้อมกันนี้ นายกริชชัย ศิลปรายะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น ได้มาร่วมพบปะพูดคุยและให้ความรู้แก่ อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกเทศบาลเมืองวารินชำราบด้วย ซึ่งการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายสุทิน หมื่นอินทร์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ(สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี) ,นายพลวัต วะสุขันธ์ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน 
Secured by Siteground Web Hosting