1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่แบบบูรณาการเชิงรุกในกลุ่มประชาชน ตามพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ในเขตชุมชน ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 2 ประจำปี 2561

วันที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ศาลาวัดผาสุการาม ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 2 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ  นำโดย นายรชต ศุภโกศล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ , เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และอสม. เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้เข้าให้ความรู้การดูแลรักษาสุขภาพและบริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชนชาวบ้านวัดผาสุการาม,ชุมชนบูรณะ ตามโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่แบบบูรณาการเชิงรุกในกลุ่มประชาชน ตามพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี  ในเขตชุมชน ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 2 ประจำปี 2561

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน
 
Secured by Siteground Web Hosting