1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

สำนักคุมประพฤติอุบลราชธานี ร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ดำเนินการทำความสะอาด Big Cleaning Day ณ ชุมชนบูรณะ

วันที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. สำนักคุมประพฤติอุบลราชธานี ร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ดำเนินการทำความสะอาด ตามโครงการจังหวัดสะอาด ประจำปี 2561 กิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาดชุมชน Big Cleaning Day ณ ชุมชนบูรณะ ให้มีความสะอาดเรียบร้อยของบ้านเมืองวารินสวยงามสำหรับผู้ที่สัญจรไปมา โดยมี นายบุญหลาย เสมอสุข หัวหน้างานสุขาภิบาล มาให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่

ภาพถ่ายโดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน
 

จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting