1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประชุมเครือข่ายสุขภาพและติดตามงานอสม.สาธารณสุขประจำเดือนกันยายน 2561

วันที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 งานศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดการประชุมวิชาการเครือข่ายสุขภาพเทศบาลเมืองวารินชำราบ และประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2561 เพื่อเป็นการให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่อสม. รวมถึงเพื่อให้เกิดความตระหนักในบทบาทหน้าที่ของเครือข่ายสุขภาพในการดูแลประชาชนในชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีและได้มีการลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ปี 2562 โดยวาระได้ในการประชุมได้มีแจ้งข่าวสารความเคลื่อนไหวในวงการสาธารณสุข และชี้แจงกิจกรรมของอสม.ที่จะต้องดำเนินการในเดือนตุลาคม 2561

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน


 
Secured by Siteground Web Hosting