1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม จังหวัดอุดรธานี ศึกษาดูงานการบริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองวารินชำราบ

วันที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้นายณรงค์ชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนางสุวิมล ศรีสถาน รองปลัดเทศบาล , นางศิริณญา รัตนะกุล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป และนางพฤกษา ตั้งกิจวนิชกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม  พร้อมด้วยคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโพนงาม  จังหวัดอุดรธานี  ซึ่งได้เดินทางมาศึกษาดูงานการบริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองวารินชำราบ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพให้มีความเหมาะสมกับงบประมาณ และบริบทของพื้นที่ที่รับผิดชอบ

งานประชาสัมพันธ์ และฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน


 

จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting