1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประชุมสัมมนาทางวิชาการ ตามโครงการ ประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี 2561

วันที่ 25 กันยายน  2561 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาลตำบลแสนสุข ท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี นำโดยนายกริชชัย ศิลปรายะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น  ได้จัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการ ตามโครงการ ประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี 2561   โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี และนายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ ท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและประชุมสัมนาทางวิชาการ และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ แก่อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ การประกวด"อำเภอสะอาด" ระดับจังหวัดประจำปี พ.ศ.2561 อันดับที่1 ได้แก่ อำเภอสิรินธร , อันดับที่2 ได้แก่ อำเภอวารินชำราบ , อันดับที่3 ได้แก่ อำเภอโพธิ์ไทร , รางวัลชมเชย ได้แก่ อำเภอเขื่องใน , รางวัลชมเชย ได้แก่ อำเภอสว่างวีระวงศ์ , รางวัลชมเชย ได้แก่ อำเภอน้ำขุ่น และมอบเกียรติบัตรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความสะอาดและความเรียบร้อย ได้แก่  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ีมีผลงานการปฏิบัติงานดีเด่น ด้านการกำจัดขยะอันตราย , เทศบาลนครอุบลราชธานี , เทศบาลเมืองวารินชำราบ , เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร , เทศบาลเมืองเดชอุดม ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเทศบาลตำบลแสนสุข ได้รับรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานการปฏิบัติงานดีเด่น ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและสิ่งแวดล้อม

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน


 

จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting