1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองการศึกษาจัดโครงการอบรมค่ายผู้นำเยาวชนสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมพัฒนากิจกรรมเด็กและเยาวชน ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 1 - 3 มีนาคม 2561  ที่ผ่านมา กองการศึกษา เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมค่ายผู้นำเยาวชนสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมพัฒนากิจกรรมเด็กและเยาวชน ประจำปี 2561  ขึ้น โดยได้นำตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ เข้ารับการอบรมยังค่ายทหารพรานสิงห์ดำ กรมทหารพรานที่ 23 อ.กันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเป็นผู้นำที่ดีให้แก่เยาวชน ปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงสร้างความรู้ในการป้องกันตนจากภัยยาเสพติด และพัฒนาเยาวชนให้มีคุณภาพสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในสังคมปัจจุบัน ซึ่งตลอดกิจกรรมทั้ง 3 วันนั้นเป็นการอบรมทั้งในภาคทฤษฏีและปฏิบัติ ผ่านกิจกรรมการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ และส่งเสริมการทำงานเป็นทีมช่วยเหลือเกื้อกุลกัน เช่น การเดินป่า การทดสอบกำลังใจ การศึกษาธรรมชาติ และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ โดยเด็กๆที่เข้ารับการอบรมต่างก็สนุกสนานกับการอบรม และให้ความร่วมมือกับวิทยากรเป็นอย่างดี

ข่าว/ภาพ กองการศึกษา

 
Secured by Siteground Web Hosting