1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

การประชุมพิจารณาเกณฑ์ชี้วัดโครงการประกวดชุมชนดีเด่นในการรักษาความสะอาดและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ประจำปี 2561

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดการประชุมเพื่อพิจารณาเกณฑ์ชี้วัดในโครงการประกวดชุมชนดีเด่นในการรักษาความสะอาดและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ประจำปี 2561 ซึ่งจะเป็นการประกวดชุมชนดีเด่นประเภทต่างๆใน 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการรักษาความสะอาด, ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ, ด้านศิลปินพื้นบ้านสืบสานประเพณีท้องถิ่น, ด้านอาหารพื้นเมืองของชุมชน, ด้านกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ และด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและยาเสพติด โดยมีนายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในการประชุม

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน


 
Secured by Siteground Web Hosting