1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

พิธีเปิดโครงการประกวดชุมชนดีเด่นในการรักษาความสะอาด และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ประจำปี 2561

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00 น. ณ หอประชุมประชาวาริน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดพิธีเปิดโครงการประกวดชุมชนดีเด่นในการรักษาความสะอาด และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้กลุ่มพลังมวลชน และอาสาสมัครของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบของบ้านเมือง รวมถึงยังเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นในด้านสุขภาพ คุณภาพสังคม และสิ่งแวดล้อม  ตามนโยบายวารินเมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก ซึ่งกิจกรรมในโครงการจะเป็นการอบรมให้ความรู้ในการประกวดชุมชนดีเด่นในด้านต่างๆ 6 ด้าน กิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดชุมชนทั้ง 28 ชุมชน และกิจกรรมมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ชุมชนที่ได้รับรางวัลประกวดชุมชนดีเด่น โดยในพิธีเปิดโครงการได้รับเกียรติจากนายจีระชัย  ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพร้อมมอบนโยบายและอุปกรณ์ทำความสะอาดให้แก่ชุมชนต่างๆร่วมกับสมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงาน ในการนี้ทางสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี โดย นางอัจฉรา นามบุตร นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ยังได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการ และการคัดแยกขยะภายในชุมชนด้วย

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน
 
Secured by Siteground Web Hosting