1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

นายกเทศมนตรีมอบนโยบายการดำเนินงานในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ประจำปี 2561

วันที่ 27 ธันวาคม 2561 เวลา 9.00 น. ณ หอประชุมประชาวาริน  นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีได้มอบนโยบายการดำเนินงาน ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ประจำปี 2561 แก่หัวหน้าส่วนการงาน, พนักงานเทศบาล, ลูกจ้างประจำ, พนักงานจ้างตามภารกิจ, พนักงานจ้างทั่วไป และพนักงานจ้างเหมา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในนโยบายและหลักการดำเนินงานของเทศบาล อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังสร้างจิตสำนึกแก่พนักงานให้มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงยังเป็นการส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจที่ดีในการทำงาน ซึ่งจะทำให้บรรลุเป้าหมายนโยบายโครงการวารินเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไป พร้อมกันนี้นายกเทศมนตรียังได้มอบอุปกรณ์ทำความสะอาดแก่กองงาน และส่วนงานต่างๆเพื่อนำไปใช้ทำความสะอาดยังพื้นที่ที่รับผิดชอบในโครงการ Big Cleaning Day นอกจากนี้ยังได้มีกิจกรรมอบรมสร้างพลังใจในการทำงานแก่พนักงานเทศบาล ในหัวข้อ "5 ส เพื่อการพัฒนาองค์กร" โดยนาย วุฒิไกร วามสิงห์ นักวิชาการสิ่งแวดชำนาญการ จากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่12 (อุบลราชธานี)

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน 
Secured by Siteground Web Hosting