1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดอบรมโครงการแกนนำและเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.) ประจำปี 2562

วันที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดอบรมโครงการแกนนำและเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.) ประจำปี 2562  เพื่อให้ความรู้แก่อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.) เพื่อลดปริมาณขยะและการส่งเสริมการคัดแยกขยะที่ต้นทาง กลางทาง คือการจัดทำระบบเก็บและขนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้หลักการ 3ช ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ (3Rs : Reduce Reuse และ Recycle) โดยในพิธีเปิดโครงการได้รับเกียรตินายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี  มาเป็นประธานในพิธี ในการอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี  โดย นางอัจฉรา นามบุตร นักวิชาการสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสิ่งแวดล้อม เขต12 จังหวัดอุบลราชธานี  มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน
 
Secured by Siteground Web Hosting