1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดการประชุมชี้แจง การขับเคลื่อนนโยบายสำคัญการจัดการมูลฝอย รณรงค์แยกก่อนทิ้ง ขยะเปียกครัวเรือน


วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ โดย นางพฤกษา    ตั้งกิจวนิชกุล  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และนายบุญหลาย เสมอสุข หัวหน้างานสุขาภิบาล ได้จัดการประชุมชี้แจง การขับเคลื่อนนโยบายสำคัญการจัดการมูลฝอย รณรงค์แยกก่อนทิ้ง ขยะเปียกครัวเรือน เพื่อช่วยดำเนินการขับเคลื่อนการคัดแยกขยะอินทรีย์/ขยะเปียกครัวเรือนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดย มีกรรมการชุมชน,อาสาสมัครสาธารณสุข,อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.), ตัวแทนจากสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล และวัด ร่วมในการประชุมในครั้งนี้

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน

 
Secured by Siteground Web Hosting