1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2562


วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 2 ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมทบทวน อฟปร. ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงภัยที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่างๆ ให้แก่สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อปพร. ของเทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยได้รับเกียรติจาก นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และได้รับเกียรติจากนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ พร้อมด้วย น.ส.วีรวรรณ เตียวสกุล ปลัดเทศบาล ,นางสุวิมล ศรีสถาน รองปลัดเทศบาล , สมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้าส่วนการงานร่วมเป็นเกียรติ สำหรับการอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมทบทวน อปพร. ประจำปี 2562 นั้นจะแบ่งการอบรมออกเป็นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยภาคทฤษฎีได้รับเกียรติจากนายอดิศร บูณมาก วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ  จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553


งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน

 

จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting