1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

โครงการรณรงค์การใช้ภาชนะปิ่นโตหรือภาชนะอื่นแทนการใช้ถุงพลาสติก ปี2562

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 นายจีระชัยไกรกังวารนายกเทศมนตรี ได้นำรองนายกเทศมนตรี, ปลัดเทศบาล,   รองปลัดเทศบาล, หัวหน้าส่วนการงาน และพนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้หิ้วปิ่นโตบรรจุอาหาร มาร่วมรับประทานอาหานกลางวัน โดยใช้ภาชนะปิ่นโตหรือภาชนะอื่นแทนการใช้ถุงพลาสติกในการบรรจุอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ทั้งนี้เทศบาลเมืองวารินชำราบสนองนโยบายของจังหวัดอุบลราชธานี  ในการ ลด ละ เลิก ใช้โฟมบรรจุอาหาร และถุงพลาสติก ด้วยการให้หันมาใช้ปิ่นโตในการบรรจุอาหาร และรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน ซึ่งนอกจากจะเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ลดปริมาณขยะมูลฝอยแล้ว ยังเป็นเชื่อมความสัมพันธ์และสร้างบรรยากาศที่ดีระหว่างหน่วยงาน เปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนแนวคิดการทำงานระหว่างการรับประทานอาหารร่วมกัน สร้างความรักความสามัคคีในหน่วยงานอีกด้วย

 

Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting