1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดโครงการอบรมแนวทางการดำเนินงานเมืองน่าอยู่และทัศนศึกษาดูงานแก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง (วารินเมืองน่าอยู่) ประจำปี 2562

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00 น. หอประชุมศาลาประชาวาริน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดโครงการอบรมแนวทางการดำเนินงานเมืองน่าอยู่และทัศนศึกษาดูงาน แก่พนักงานและพนักงานจ้างเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี 2562 เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างให้เป็นไปตามนโยบายวารินเมืองน่าอยู่ ในการรักษาประโยชน์ส่วนรวม และอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน รวมถึงยังเป็นการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างของเทศบาล โดยในพิธีเปิดโครงการอบรมได้รับเกียรติจากนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี มาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ,น.ส.วีรวรรณ เตียวสกุล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนการงานร่วมเป็นเกียรติ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางอัจฉรา นามบุตร นักวิชาการสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสิ่งแวดล้อม เขต12 จังหวัดอุบลราชธานี มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แนวทางการดำเนินงานเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน และนายเทพฤทธิ์ นนทะบุตร จากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี ให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ผู้ประกันตน กองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทนแทน ให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน
 

รายงาน สถานการณ์น้ำ


Secured by Siteground Web Hosting