1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดโครงการอบรมแนวทางการดำเนินงานเมืองน่าอยู่และทัศนศึกษาดูงานแก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง (วารินเมืองน่าอยู่) ประจำปี 2562 วันที่ 2

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00 น. หอประชุมศาลาประชาวาริน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดโครงการอบรมแนวทางการดำเนินงานเมืองน่าอยู่และทัศนศึกษาดูงาน แก่พนักงานและพนักงานจ้างเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี 2562 เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างให้เป็นไปตามนโยบายวารินเมืองน่าอยู่ ในการรักษาประโยชน์ส่วนรวม และอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน รวมถึงยังเป็นการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างของเทศบาล ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายคมชาย สุขยิ่ง นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการพิเศษ จากศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 และคณะ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้การเสริมสร้างแรงจูงใจในการทำงานเป็นทีมให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน 

รายงาน สถานการณ์น้ำ


Secured by Siteground Web Hosting