1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เรื่อง การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2561 (รวม 5 ด้าน)


 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่


ผลการประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Local Performance Assessment : LPA
เทศบาลเมืองวารินชำราบ

ด้านที่1 การบริหารจัดการ 78.57%

ด้านที่2 การบริหารจัดการบุคคลและกิจการสภาฯ 91.63%

ด้านที่3 การบริหารงานระเบียบและการคลัง 78.40%

ด้านที่4 การบริการสาธารณะ 93.71%

ด้านที่5 ธรรมาภิบาล 89.23%

รวม 5 ด้าน เฉลี่ยด้านละ 20% (100%) 87.16%

  ข่าวฝากประกาศ

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


ประกาศ ก กลางเทศบาล


Secured by Siteground Web Hosting