1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

งานศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดการประชุมโครงการประชุมวิชาการเครือข่ายสุขภาพเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 งานศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำโดย นางอัจฉราพร ธนาบูรณ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ และนางจิระวดี ผ้าลายทอง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ได้จัดการประชุมวิชาการเครือข่ายสุขภาพเทศบาลเมืองวารินชำราบ และประชุมอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562 แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. ในเขตพื้นที่ของศูนย์บริการสาธารณสุข เพื่อเป็นการให้ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยแก่ อสม. เพื่อให้เกิดความตระหนักในบทบาทหน้าที่ของเครือข่ายสุขภาพ ในการดูแลประชาชนในชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดี โดยวาระในการประชุมประจำเดือนนี้ ประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้บทบาทหน้าที่ของ อสม.โดย นางสาวจุรีรัตน์ คูณปลูก นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ และกิจกรรมของอสม.ที่จะต้องดำเนินการในเดือนมิถุนายน 2562

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน
 

รายงาน สถานการณ์น้ำ


Secured by Siteground Web Hosting