1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบร่วมกับสำนักคุมประพฤติอุบลราชธานีดำเนินการทำความสะอาด Big Cleaning Day ณ ชุมชนดอนงิ้วและชุมชนกุดปลาขาว

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับสำนักคุมประพฤติอุบลราชธานี ได้ดำเนินการทำความสะอาดสถานที่สาธารณะ Big Cleaning Day ตามโครงการอุบลเมืองสะอาด ราชธานีอิสาน ประจำปี 2562 ณ ชุมชนดอนงิ้วและชุมชนกุดปลาขาว ให้มีความสะอาดเรียบร้อยของบ้านเมืองวารินสวยงามเป็นที่ประทับใจของนักท่องเที่ยว และผู้ที่สัญจรไปมา โดยมี นางพฤกษา ตั้งกิจวนิชกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และนายบุญหลาย เสมอสุข หัวหน้างานสุขาภิบาล มาให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่มาให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน


 

รายงาน สถานการณ์น้ำ


Secured by Siteground Web Hosting