1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดอบรมโปรแกรมตรวจจับผู้ผ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรและผู้ไม่สวมหมวกนิรภัย ภายใต้โครงการสานพลัง ก้าวสู่เมืองวาริน ถนนปลอดภัย ประจำปี 2562

วันที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี  และนายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี , นางสาววีรวรรณ เตียวสกุล ปลัดเทศบาล ,หัวหน้าส่วนการงาน พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเทศบาลเมืองวารินชำราบ, สถานีตำรวจภูธรวารินชำราบ, มูลนิธิสว่างบูชาธรรมสถาน, โรงเรียนในสังกัดทั้ง 3 แห่ง ,ผู้ช่วยศาตราจารย์รุจชัย อึ้งอารุณยะเสวี ,ดร.วาธิส ลีลาภัทร และนายเจษฎา คำผอง จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และบริษัท เจพี อินเทลลิเจนท์ ซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้ร่วมประชุมโปรแกรมตรวจจับผู้ผ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรและผู้ไม่สวมหมวกนิรภัย ภายใต้โครงการสานพลังก้าวสู่เมืองวารินถนนปลอดภัย ในการติดตามความคืบหน้า การดำเนินงานของเครือข่ายศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเทศบาลเมืองวารินชำราบในช่วงที่ผ่านมา และร่วมกันสำรวจ วิเคราะห์ข้อมูล ปัจจัยที่มีผลต่อจุดเสี่ยงอันตรายที่เกิดอุบัติเหตุทางถนนในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ เพื่อกำหนดนโยบายและแผนการดำเนินงานโครงการสานพลังก้าวสู่เมืองวารินถนนปลอดภัย ในปีงบประมาณ 2562 เพื่อประชุมวางแผนการดำเนินงานเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เพื่อความปลอดภัยจากการบาดเจ็บทางถนน เพื่อควบคุมและลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ความสำคัญกับการยกระดับการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนที่ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งด้านผู้ใช้รถใช้ถนน ยานพาหนะ  และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการป้องกันปราบรามผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน
 

Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting