1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อทบทวน แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 – 2565 )


วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 ณ หอประชุมประชาวาริน เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดเวทีประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี ( พ.ศ.2561 – 2565 ) โดยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดทำแผนพัฒนาห้าปี เพื่อให้เกิดสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์จังหวัด และเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้แทนในแต่ละชุมชนได้พิจารณาถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ของชุมชนแต่ละชุมชนในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบใน 5 มิติ ได้แก่ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการบริหารและการเมือง และด้านเศรษฐกิจ เพื่อวิเคราะห์ถึงความต้องการของแต่ละชุมชน ซึ่งจะนำไปสู่การจัดการโครงการต่างๆในแผนพัฒนาห้าปี ของเทศบาล โดยมีนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดเวทีประชาคมท้องถิ่น ในการประชุมครั้งนี้

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน

  กองวิชาการและแผนงาน

รายงาน สถานการณ์น้ำ


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting