1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสวัสดิการสังคม


กองสวัสดิการสังคม  ให้มีผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม  ระดับ  8  เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกองสวัสดิการสังคม  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสังคม สงเคราะห์  การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน  การพัฒนาชุมชน  การจัดระเบียบชุมชนหนาแน่นและชุมชนแออัด  การจัดให้มีและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน  การส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่นและงานสาธารณะ  การให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  และแบ่งหน่วยงานภายในส่วนราชการออกเป็น 1 ฝ่าย  4  งาน  ดังนี้

1. ฝ่ายพัฒนาชุมชน มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสำรวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนเพื่อรับผิดชอบในการปรับปรุงชุมชนของตนเอง  งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน  งานจัดระเบียบชุมชน  งานประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อนำบริการขั้นพื้นฐานไปบริการแก่ชุมชน  งานจัดทำโครงการช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ให้แก่ชุมชน  

- งานธุรการ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ  งานดูแล  รักษา  จัดเตรียม  ประสานงาน  และให้บริการเรื่องสถานที่  วัสดุ  อุปกรณ์  ติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ  งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุม  งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ  งานรักษาความสะอาดและความปลอดภัยของสถานที่ราชการ  งานจัดทำคำสั่ง  และประกาศ  งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน  งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและการให้บำเหน็จความชอบกรณีพิเศษแก่พนักงานและลูกจ้าง งานการลาพนักผ่อนประจำปีและการลาอื่น ๆ งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

- งานพัฒนาชุมชน   มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสำรวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนเพื่อรับผิดชอบในการปรับปรุงชุมชนของตนเอง  งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน  งานจัดระเบียบชุมชน  งานประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อนำบริการขั้นพื้นฐานไปบริการแก่ชุมชน  งานจัดทำโครงการช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ให้แก่ชุมชน  งานดำเนินการพัฒนาชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรม  การศึกษา  การอนามัยและสุขาภิบาล  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

- งานส่งเสริมสวัสดิการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยาก  ขาดแคลน  ไร้ที่พึ่ง  งานสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ  งานสงเคราะห์คนชรา  คนพิการและทุพพลภาพ  งานสงเคราะห์ครอบครัวและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในครอบครัว  งานส่งเสริมและสนับสนุนองค์การสังคมสงเคราะห์ภาคเอกชน  งานสำรวจวิจัยสภาพปัญหาสังคมต่าง ๆ  งานส่งเสริมสวัสดิภาพสตรีและสงเคราะห์หญิงบางประเภท  งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการสังคมสงเคราะห์  งานให้คำปรึกษา  แนะนำในด้านสังคมสงเคราะห์แก่ผู้มาขอรับ  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

-  งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน   มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่ครอบครัวประสบปัญหาความเดือดร้อนต่าง ๆ  งานสงเคราะห์เด็กกำพร้า  อนาถา  ไร้ที่พึ่ง  เร่ร่อนจรจัด  ถูกทอดทิ้ง  งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่พิการทางร่างกาย  สมองและปัญญา  งานให้ความช่วยเหลือเด็กน้ำเรียนที่ยากจนทางด้านอุปกรณ์การเรียน  เครื่องแบบนักเรียน  อาหารกลางวัน  ทุนการศึกษา  งานส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน  ได้แก่  การสอดส่อง  ดูแล  และช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ประพฤติตนไม่สมแก่วัย  งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน  งานให้คำปรึกษา  แนะนำแก่เด็กและเยาวชนซึ่งมีปัญหาในด้านต่าง ๆ  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

  อำนาจหน้าที่ของเทศบาลเมืองวารินชำราบ

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


จิตอาสา อุทกภัย

ประกาศ ก กลางเทศบาล


Secured by Siteground Web Hosting