1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ให้มีผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ระดับ  8   เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม           มีหน้าที่เกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชนส่งเสริมสุขภาพและอนามัย  งานป้องกันโรคติดต่อ  งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและงานอื่น ๆ  เกี่ยวกับการให้บริการด้านสาธารณสุข  งานสัตวแพทย์  งานด้านการรักษาพยาบาลในเบื้องต้นเกี่ยวกับศูนย์บริการสาธารณสุขและงานทันตสาธารณสุข และแบ่งหน่วยงานภายในส่วนราชการออกเป็น  1  งาน  2  ฝ่าย  ดังนี้

1 งานธุรการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการของกองหรือฝ่ายและงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  งานดูแลรักษา  จัดเตรียม  และให้บริการเรื่องสถานที่  วัสดุอุปกรณ์  ติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ   งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล  ผู้บริหารท้องถิ่นและพนักงานเทศบาล  งานตรวจสอบและแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ   งานสาธารณกุศลของเทศบาลและของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ งานรักษาความสะอาด  ความปลอดภัยของสถานที่ราชการ  งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  เหรียญจักรพรรดิมาลา  หรือผู้ทำคุณประโยชน์งานจัดทำคำสั่งและประกาศ งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน  ลูกจ้าง  และการให้บำเหน็จความชอบกรณีพิเศษ  งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น ๆ งานสวัสดิการต่าง ๆ  งานด้านประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2 ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานแผนงานสาธารณสุข  งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม  งานรักษาความสะอาด  และงานเผยแพร่และฝึกอบรม

2.1 งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานควบคุมด้านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม   งานสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ งานควบคุมการประกอบการค้าที่น่ารังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  งานป้องกันควบคุมแก้ไขเหตุรำคาญและมลภาวะ   งานสุขาภิบาลโรงงาน   งานชีวอนามัย   งานฌาปนกิจ  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
2.2  งานรักษาความสะอาด มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานกวาดล้างทำความสะอาด  งานเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย  งานขนถ่ายขยะมูลฝอย  งานขนถ่ายสิ่งปฏิกูล  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

3 ฝ่ายบริการและส่งเสริมการอนามัย มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานศูนย์บริการสาธารณสุข  และงานสัตวแพทย์

3.1  งานศูนย์บริการสาธารณสุข มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานให้บริการรักษาพยาบาลในและนอกสถานที่   งานวางแผนและจัดการให้การรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยให้สอดคล้องกับคำสั่งการรักษาของแพทย์  งานวางแผนควบคุมการปฏิบัติงานและประเมินผลตามแผน  งานสนับสนุนแพทย์เกี่ยวกับตรวจ  วินิจฉัย และให้บริการรักษาพยาบาลงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
3.2  งานสัตวแพทย์  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานควบคุมและรับผิดชอบโรคสัตว์  งานควบคุมและรับผิดชอบโรคที่เกิดจากสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ป่าที่นำมาเลี้ยงหรือสัตว์ที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ   งานการระวังและรับผิดชอบโรคในกลุ่มบุคคลซึ่งประกอบอาชีพซึ่งเสี่ยงต่อการติดโรคสัตว์  งานควบคุมการฆ่าสัตว์และโรงฆ่าสัตว์ งานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  งานป้องกันโรคติดเชื้อหรืออันตรายหรือเหตุรำคาญจากสัตว์  งานรายงานข้อมูลสถิติและการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับงานด้านสัตวแพทย์  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

  อำนาจหน้าที่ของเทศบาลเมืองวารินชำราบ

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


จิตอาสา อุทกภัย

ประกาศ ก กลางเทศบาล


Secured by Siteground Web Hosting