1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดโครงการโรงเรียนรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562 รุ่นที่ 1

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยนางพฤกษา ตั้งกิจวนิชกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ ,นายบุญหลาย เสมอสุข หัวหน้างานสุขาภิบาล และนายจตุรพิธ สมหอม นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ ได้จัดโครงการโรงเรียนรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562 เพื่อให้ความรู้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 1 โรงเรียนเทศบาลเมืองวารินวิชาชาติ เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ณ โรงเรียนเทศบาลเมืองวารินวิชาชาติ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้เอื้อต่อการพัฒนาสุขภาพ และเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของโรงเรียนในการพัฒนาดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสุขภาพอนามัยนักเรียน และบุคลากรในโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายนิติพันธ์ แสนสุข นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ และยังเป็นเชื่อมความสัมพันธ์และสร้างบรรยากาศที่ดีระหว่างนักเรียนในโรงเรียน

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน
 
Secured by Siteground Web Hosting