1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และทัศนศึกษาดูงาน ประจำปี 2562 วันที่ 3

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 2 ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมทบทวน อฟปร. ประจำปี 2562 วันที่ 3 เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงภัยที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่างๆ ให้แก่สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ของเทศบาลเมืองวารินชำราบ สำหรับการอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมทบทวน อปพร. ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการทบทวนความรู้หลักการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงระเบียบวินัยของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน โดยได้รับเกียรติจากนายพงศภัค ตรีผลา หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในการอบรมในครั้งนี้ และได้มีการมอบใบประกาศนียบัตรและกล่าวปิดโครงการอบรม โดยนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี และยังได้รับเกียรติจาก จ่าเอกประกาศ ตระการไทย รก.หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ ร่วมปิดโครงการฝึกอบรมในครั้งนี้

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน


 

Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting