1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดประชุมชี้แจงการเก็บข้อมูลแบบสอบถามโครงการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการสาธารณะเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี 2562

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00 น. ที่ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้เชิญ อสม.เทศบาลเมืองวารินชำราบ เข้าร่วมการประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางในการเก็บข้อมูลแบบสอบถามโครงการประเมินความพึงพอใจ ในการให้บริการสาธารณะของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี 2562  โดยมีนางธนพร กะนะหาวงศ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ , นางสาวธเกียรติกมล ทองงอก จากโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ และดร.อรุณี จารุพันธ์ จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มาเป็นวิทยากร ชี้แจงแนวทางในการใช้เครื่องมือเก็บแบบสอบถาม และสำรวจข้อมูลจากประชากรกลุ่มตัวอย่างในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ ต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาลเมืองวารินชำราบ  ซึ่งข้อมูลที่ได้ทางเทศบาลจะใช้เป็นผลการศึกษา นำมาวิเคราะห์และกำหนดแนวทางในการให้บริการสาธารณะให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน 

จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting