1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายสุขภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ประจำปี 2562 วันที 1

วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายสุขภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ประจำปี 2562 เพื่อให้ความรู้แก่อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.)  ในการลดปริมาณขยะและการส่งเสริมการคัดแยกขยะที่ต้นทาง กลางทาง คือการจัดทำระบบเก็บและขนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้หลักการ 3ช ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ (3Rs : Reduce Reuse และ Recycle) โดยในพิธีเปิดโครงการได้รับเกียรติจาก นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี มาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ปลัดเทศบาล , และนางพฤกษา ตั้งกิจวนิชกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และหัวหน้าส่วนการงานร่วมเป็นเกียรติ ซึ่งการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายพลวัต วะสุขันธ์ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และนายนิติพันธ์ แสนสุข นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในการอบรมในครั้งนี้

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน
 

จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting