1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

งานศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคมือ เท้า ปาก (Hanf-foot-mouth disease) ประจำปี 2562

วันที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 งานศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดการอบรมโครงการป้องกันและควบคุมโรคมือ เท้า ปาก(Hand-foot-mouth disease) ประจำปี 2562 แก่อาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลเมืองวารินชำราบ และตัวแทนครูจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาล เพื่อให้มีความรู้เรื่องโรคมือ เท้า ปาก และวิธีการปฏิบัติตัวในการดูแลเด็กเล็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล สถานศึกษาและชุมชน ให้มีทักษะในการคัดกรองอาการป่วยเมื่อพบเด็กเล็กที่ป่วยเป็นโรค ซึ่งในพิธีเปิดโครงการได้รับเกียรติจาก นายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี มาเป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจากนายพลสินธุ์ นาควิเชียร จากสำนักงานป้องกันตวบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี และน.ส.เสาวลักษณ์ โพธา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้
งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน 

จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting