1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการพัฒนาตลาดสดน่าซื้อ ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ บริเวณตลาดสด แห่งที่ 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยนายจตุรพิธ สมหอม นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการพัฒนาตลาดสดน่าซื้อ ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อพัฒนาตลาดสดเทศบาลเมืองวารินชำราบ ให้เป็นตลาดที่สะอาด สะดวก ปลอดภัยสำหรับผู้ใช้บริการและถูกหลักสุขาภิบาลอาหาร นอกจานี้เพื่อให้ผู้ประกอบการในตลาดสด มีความรู้ ความเข้าใจ มีเจตคติที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ได้รับเกียรติจาก นางอ้อมใจ รุ่งทองใบสุรีย์ โภชนากรชำนาญงาน จากโรงพยาบาลวารินชำราบ และนางสิริพร แก้วมหาวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้
งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน


 

จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting