1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

งานศูนย์บริการสาธารณสุข จัดโครงการอบรมให้ความรู้"เยาวชนรุ่นใหม่ รู้ทัน รู้จักเลี่ยง ไม่เสี่ยงเอดส์ ประจำปี 2562" รุ่นที่ 2

วันที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 งานศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่เยาวชนในโครงการ"เยาวชนรุ่นใหม่ รู้ทัน รู้จักเลี่ยง ไม่เสี่ยงเอดส์ ประจำปี 2562" รุ่นที่ 2 โดยได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ มาเข้ารับการอบรมและทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ของภาวะโรคเอดส์และเชื้อ HIV ในปัจจุบัน  สร้างภูมิคุ้มกันแก่เยาวชนให้รู้จักสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงต่อการติดโรค ทางเพศสัมพันธ์ และแนะนำวิธีการป้องกันตนเองไม่ให้ติดโรค รวมถึงการสร้างทัศนคติในเชิงบวกต่อผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV ด้วย โดยได้รับความอนุเคราะห์จากกลุ่มจิตอาสาสะเดาหวาน โรงพยาบาลวารินชำราบ มาเป็นวิทยากรในการอบรมให้ความรู้และพาทำกิจกรรมในครั้งนี้

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน
  กองสาธารณสุขฯ

Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


จิตอาสา อุทกภัย

ประกาศ ก กลางเทศบาล


Secured by Siteground Web Hosting