1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (ซ่อมแซมอาคารเรียนอนุบาล(โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ) ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบให้โรงเรียนเทศบาลในสังกัด 3 โรงเรียน


  ข่าวประกวดราคา

Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


จิตอาสา อุทกภัย

ประกาศ ก กลางเทศบาล


Secured by Siteground Web Hosting