1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ต้อนรับ คณะกรรมธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา เดินทางมาศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับภาพรวมการบริหารงานของเทศบาลเมืองวารินชำราบ สถานการณ์อุทกภัย การบรรเทาและการพื้นฟูผู้ประสบภัยในพื้นที่ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคและข้อเสนแนะแนวทางแก้ไขปัญหา

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี พร้อมนายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี,นายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี ,นางสุวิมล ศรีสถาน รักษาการปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงาน ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา โดยมีนายชำนาญ ศรีพารา ท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายกริชชัย ศิลปรายะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น  ร่วมให้การต้อนรับในครั้งนี้ด้วย คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา นำโดยพลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช ประธานคณะกรรมาธิการฯ เดินทางมาศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับภาพรวมการบริหารงานของเทศบาลเมืองวารินชำราบ สถานการณ์อุทกภัย การบรรเทาและการพื้นฟูผู้ประสบภัยในพื้นที่ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคและข้อเสนแนะแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ ของเทศบาลเมืองวารินชำราบ

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน
  สำนักปลัดฯ

Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


จิตอาสา อุทกภัย

ประกาศ ก กลางเทศบาล


Secured by Siteground Web Hosting