1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

โรงพยาบาลวารินชำราบ ร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ เดินทางไปศึกษาดูงานการจัดการระบบบริการศูนย์สุขภาพชุมชนชยางกูร คลีนิกหมอครอบครัว Primary Care Cluster ในเครือโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์


วันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น. โรงพยาบาลวารินชำราบ ร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยนางพฤกษา ตั้งกิจวนิชกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นางจิราภรณ์ สุพล พยาบาลวิชาชีพ, นางญาณผกา สารธิมา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ,นางธิปนาถ สุระพรรค พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ,นางจิระวดี ผ้าลายทอง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ,นางชญารัศมิ์ คำนนท์ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน และนางจุฬาภรณ์ จันทศรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ได้เดินทางไปศึกษาดูงานการจัดการระบบบริการศูนย์สุขภาพชุมชนชยางกูร คลีนิกหมอครอบครัว Primary Care Cluster ในเครือโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เพื่อนำแนวทางการดำมีแผนการจัดตั้งหน่วยบริการสุขภาพเขตเมืองในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบแห่งใหม่ ให้มีระบบบริการสุขภาพด้านสหวิชาชีพให้บริการประชาชนที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพ

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน


 

Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting