1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กิจกรรมพิธีอวยพรคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงาน เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563

วันที่ 27 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 นางสุวิมล ศรีสถาน รักษาการปลัดเทศบาล นำหัวหน้าส่วนการงาน, พนักงานเทศบาลร่วมด้วยสถานธนานุบาล, ผู้บริหารสถานศึกษา, และครูจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบร่วมกิจกรรมพิธีอวยพรคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงาน เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563 โดยนางนภาพร ไกรกังวาร ประธานสภาเทศบาล และนายวิเชียร ศุภลักษณ์ ได้เป็นตัวแทนของสมาชิกสภาเทศบาลและนางสุวิมล ศรีสถาน รักษาการปลัดเทศบาล ได้เป็นตัวแทนของพนักงานกล่าวอวยพรแก่นายกเทศมนตรี และรองนายเทศมนตรี เสร็จแล้วนายจีระชัยไกรกังวาร นายกเทศมนตรีได้เป็นตัวแทนของคณะผู้บริหาร กล่าวให้พรให้แก่สมาชิกสภาเทศบาล, หัวหน้าส่วนการงาน, ผู้บริหารสถานศึกษา, พนักงานเทศบาล และพนักงานครูเนื่องในวันปีใหม่ด้วย

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน
 

Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting