1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
61 เรื่อง รายชื่อผู้ขอเอกสารการประมูลจ้างโครงการปรับปรุงโรงฝึกกีฬาเอนกประสงค์ ชั้นที่ 2 (ทุ่งคำน้ำแซบ) (ครั้งที่2)
62 เรื่อง บันทึกแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาของเทศบาลเมืองวารินชำราบ สัญญาเลขที่ 5/2559 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558
63 เรื่อง ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงโรงฝึกกีฬาเอนกประสงค์ ชั้นที่ 2 (ทุ่งคำน้ำแซบ)
64 เรื่อง ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงโรงฝึกกีฬาเอนกประสงค์ ชั้นที่ 2 (ทุ่งคำน้ำแซบ)
65 สถิติการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 เทศบาลเมืองวารินชำราบ
66 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (โคมไฟถนน) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
67 เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้างเหมาดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบบ่อฝังกลบขยะ (บ่อ B และ บ่อ C )
68 เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงชุมชนวันวารินทราราม (ซอยน้ำโจ้ก)
69 เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้างเหมาดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบบ่อกลบขยะ (บ่อ B และ บ่อ C )
70 เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงตีเส้นจราจรภายในเขตเทศบาล
71 เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้างเหมาดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบบ่อฝังกลบขยะ (บ่อ B และ บ่อ C )
72 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลซื้อครุภันฑ์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อ ระยะที่ ๒ ของเทศบาลเมืองวารินชำราบ
73 เรื่อง ผู้เสนอราคาประมูลซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
74 เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงชุมชนท่ากอไผ่ (ถนนเทศบาล ๗๐ ซอย ๑ )
75 เรื่อง กำนหดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงชุมชนสุขสำราญ (ซอยโพธิ์ชัยแสน)
76 เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงถนนสถานีรถไฟ (เพิ่มเติม) และโครงการปรับปรุงชุมชนอยู่เย็น (ถนนสถานี) และชุมชนแสนสำราญ(ถนนเทศบาล ๖๐,๔๖,๔๔,๔๒)
77 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลโครงการปรับปรุงถนนสถานีรถไฟ (เพิ่มเติม) และโครงการปรับปรุงชมชนอยู่เย็น (ถนนสถานี) และชุมชนแสนสำราญ (ถนนเทศบาล ๖๐,๔๖,๔๔,๔๒) ตามแปลนเทศบาล ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
78 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลโครงการปรับปรุงถนนสถานีรถไฟ (เพิ่มเติม) และโครงการปรับปรุงชุมชนอยู่เย็น (ถนนสถานี) และชุมชนแสนสำราญ
79 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลโครงการปรับปรุงชุมชนหนองบก (ถนนเทศบาล 14 ตอนเลี่ยงเมือง) โครงการปรับปรุงชุมชนหนองบก ถนนเทศบาล14 (เพิ่มเติม) และโครงการปรับปรุงชุมชนหนองบก ถนนเทศบาล14 ตอนเลี่ยงเมือง (ระบบระบายน้ำ)
80 ปัญชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
81 เรื่องผู้เข้ารับการประมูล โครงการปรับปรุงชุมชนหนองบก(ถ.เทศบาล 14 ตอนเลี่ยงเมือง)
82 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบบ่อฝังกลบขยะ (บ่อBและบ่อC)
83 เรื่อง รายชื่อผู้ยื่นซองสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ่อฝังกลบขยะ (บ่อBและบ่อC)
84 เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงชุมชนดอนงิ้วและกุดเป่ง (ถนนเชื่อมชุมชน)
85 เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงชุมชนแสนสำราญ (ชอยแยกถนนเทศบาล ๑๔)
86 เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงชุมชนหนองบก (ระบบระบายน้ำถนนเทศบาล ๑๔ ซอย ๗)
87 เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอยระยะที่ 4 งวดที่ 6 และงวดที่ 7 (สุดท้าย)
88 เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงกุดเป่ง หมู่๖ (ถนนเทศบาล ๙๒ ถนนจันทร์วีระศักดิ์)
89 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างเหมาปรับปรุงชุมชนกุดเป่ง หมู่ 6 (ถนนเทศบาล 92, ถนนจันทร์วีระศักดิ์) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
90 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างเหมาปรับปรุงตลาดสดเทศบาล 2 และปรับปรุงตลาดสดเทศบาล 2 (เพิ่มเติม) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
Secured by Siteground Web Hosting