1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองคลัง

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
41 ประกาศเทศบาลเมืองวารินชำราบ เรื่อง แผนการใช้จ่ายไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
42 รายชื่อผู้ได้รับรางวัลผู้ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ภาษีป้าย/ค่าธรรมเนียมขยะ ประจำปี 2565
43 รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินรับรอง ประจำปีงบประมาณ 2564
44 บรรยากาศจับฉลากมอบของรางวัล ผู้ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง / ภาษีป้าย / ค่าธรรมเนียมขยะ ประจำปี 2565
45 รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน เทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำงวดปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564
46 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 พร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
47 ประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการสำรวจและปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และระบบออนไลน์การชำระค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอยและมูลฝอยติดเชื้อ
48 ขอขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2565
49 เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบออนไลน์เพื่อชำระค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอยและมูลฝอยติดเชื้อสำหรับหน่วยงานราชการและสถานประกอบการ
50 ประชุมเจ้าหน้าที่ธุรการ ร่วมประชุมอนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องส่งเสริมหรือสนับสนุน(ฉบับที่2) พ.ศ.2563
51 ให้ไปยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี ปี 2565
52 สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานีเข้าประเมินศักยภาพการคลังท้องถิ่น และติดตามรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2564 เทศบาลเมืองวารินชำราบ
53 การยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาติ และหนังสือรับรองการแจ้ง ตามกฏกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2559 พ.ศ.2564
54 ขออนุมัติจัดทำประกาศเทศบาลเมืองวารินชำราบ เรื่อง การยกเว้นค่าทำเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้ง ตามกฏกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต
55 กองคลัง เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดการประชุมรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุในงวด 1 ปีที่ผ่านมา
56 ประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดเก็บรายได้ท้องถิ่น
57 กองคลัง เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดประชุมการตรวจสอบพัสดุประจำปี การจำหน่าย และการลงจ่ายออกจากบัญชีหรือทะเบียน ตามทะเบียนกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
58 อบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำรวจและปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อรับมือกับประเด็นปัญหาในการบริหารจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
59 ประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อการปรับปรุง พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
60 ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นสำหรับการปรับปรุง พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
กองคลัง
Secured by Siteground Web Hosting