1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสาธารณสุขฯ

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
161 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดการอบรมการดูแลผู้ป่วยติดเตียงแก่อสม.เขตศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 3
162 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดการอบรมผู้สูงอายุโครงการพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุและวัดส่งเสริมสุขภาพ (10 ชมรม 4 วัด)
163 เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการในงานสุขาภิบาลอาหาร ประจำปี 2559 วันที่สอง
164 เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการในงานสุขาภิบาลอาหาร ประจำปี 2559 วันแรก
165 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ประชุมผู้ประกอบการค้าเนื้อชุมชนท่าบ้งมั่งเพื่อหารือแนวทางแก้ไขปัญหาสถานที่ทิ้งขยะ
166 ประชุมวิชาการเครือข่ายสุขภาพ และประชุมติดตามงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำเดือนมิถุนายน 2559
167 โครงการอบรมผู้นำเยาวชนแกนนำในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ (อสร.) ประจำปี 2559
168 เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดกิจกรรมทำความสะอาดลอกผักตบชวา สวนสาธารณะเศรษฐเศรณีย์
169 เทศบาลเมืองวารินชำราบให้การต้อนรับคณะจากองค์การบริหารส่วนตำบลละเวี้ย ในการศึกษาดูงานด้านสปสช. อสม.ดีเด่น และชุมชนปลอดขยะ
170 ประชุมเตรียมงานกิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะและโครงการ"ปั่นรักษ์โลก ลดขยะ คลายโลกร้อน"
171 ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างและพนักงานปฏิบัติงานภาคสนามประจำเดือนมิถุนายน 2559
172 วัดวรรณวารี รับการตรวจประเมินโครงการวัดส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล ประจำปี 2559
173 ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ ครั้งที่ 3/2559
174 นายอำเภอ ร่วมกับภาคีเครือข่ายสุขภาพอำเภอวารินชำราบลงพื้นที่รณรงค์เตือนภัยน้ำส้มคั้นปลอมที่ตลาดสดเทศบาลเมืองวารินชำราบ
175 ประชุมติดตามผลการดำเนินงานของทีมจิตอาสาเยี่ยมบ้านประจำเดือนมีนาคม - เมษายน 2559 ตามโครงการหมอครอบครัว
176 เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับจิตอาสาอสม.ทำกิจกรรม Big cleaning day วัดวรรณวารี เตรียมรับการประเมินวัดส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล 2559
177 ประชุมวิชาการเครือข่ายสุขภาพ และประชุมติดตามงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำเดือนพฤษภาคม 2559
178 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ให้การต้อนรับโรงพยาบาลส่งเสริมตำบลบ้านหนองทองทรายในการศึกษาดูงานอสม.ดีเด่น ด้านการสาขาส่งเสริมสุขภาพ และชุมชนปลอดขยะ
179 ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างและพนักงานปฏิบัติงานภาคสนามประจำเดือนพฤษภาคม 2559
180 เทศบาลตำบลคำอาฮวนศึกษาดูงานอสม.ดีเด่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี2559 และชุมชนปลอดขยะZero Waste
กองสาธารณสุขฯ
Secured by Siteground Web Hosting