1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสาธารณสุขฯ

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
161 ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ ครั้งที่ 2/2559
162 เทศบาลเมืองดำเนินการทำความสะอาด Big Cleaning Day บริเวณสวนสาธารณะหอชมเมืองวารินชำราบ
163 ประชุมติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานคุ้มครองเด็กระดับตำบลครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2559
164 ประชุมวิชาการเครือข่ายสุขภาพ และประชุมติดตามงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำเดือนมีนาคม 2559
165 ประชุมติดตามผลการดำเนินงานของทีมจิตอาสาเยี่ยมบ้านประจำเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2559 ตามโครงการหมอครอบครัว
166 คณะผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายกเทศมนตรี และสภ.วารินชำราบ ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีเรื่องร้องเรียนการกีดขวางทางสัญจร และถนนชำรุดของถนนเทศบาล 82
167 นางนฤมล กุลคำ อสม.ดีเด่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาขาการส่งเสริมสุขภาพ เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติเนื่องในวันอสม.แห่งชาติ ปี 2559
168 เทศบาลเมืองวารินชำราบนำสมาชิกอสม.ร่วมกิจกรรมเชิดชูเกียรติวันอสม.แห่งชาติอำเภอวารินชำราบ ประจำปี 2559
169 ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างและพนักงานปฏิบัติงานภาคสนามประจำเดือนมีนาคม 2559
170 เทศบาลเมืองวารินชำราบให้การต้อนรับเทศบาลตำบลเมืองหงส์ในการศึกษาดูงานตลาดสดน่าซื้อ
171 คณะกรรมการฯ ตรวจประเมินนางนฤมล กุลคำ ในการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่นระดับชาติประจำปี 2559 สาขาการส่งเสริมสุขภาพ
172 เทศบาลเมืองวารินชำราบประชุมเตรียมความพร้อมในการต้อนรับคณะกรรมการประกวดอสม.ดีเด่นระดับประเทศ
173 กองสาธารณสุขเทศบาลเมืองวารินชำราบจัดการอบรมให้ความรู้และมอบนโยบายในโครงการอสม.ห่วงใยใส่ใจโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2559
174 อบรมโครงการพัฒนาเครือข่ายโรคเรื้อรังในผู้ป่วยที่เข้าถึงบริการได้ยาก ประจำปี 2559 (วันสุดท้าย)
175 เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดการอบรมโครงการพัฒนาเครือข่ายโรคเรื้อรังในผู้ป่วยที่เข้าถึงบริการได้ยาก ประจำปี 2559 (วันแรก)
176 เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดกิจกรรม Big Cleaning Day อุบลเมืองสะอาดทำความสะอาดเมืองวารินชำราบ ตามโครงการท้องถิ่นไทยใส่ใจความสะอาด คนในชาติมีความสุข 2559
177 ประชุมหัวหน้าส่วนการงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการต้อนรับคณะกรรมการประกวดอสม.ดีเด่นระดับชาติ
178 ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างและพนักงานปฏิบัติงานภาคสนามประจำเดือนมกราคม 2559
179 ประชุมเตรียมการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day อุบลเมืองสะอาด ตามโครงการท้องถิ่นไทยใส่ใจความสะอาด คนในชาติมีความสุข ประจำปี 2559
180 ประชุมวิชาการเครือข่ายสุขภาพ และประชุมติดตามงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำเดือนมกราคม 2559
กองสาธารณสุขฯ
Secured by Siteground Web Hosting