1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสาธารณสุขฯ

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
161 ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองโควิด-19 เบื้องต้น ด้วยวิธี Antigen Test Kit : ATK ให้กับประชาชนทั่วไป และผู้ประกอบการในตลาดสดเทศบาล แห่งที่1
162 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ทำความสะอาด Big Cleaning Day และยังได้ดำเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
163 ตรวจคัดกรองโควิด-19 เบื้องต้น ด้วยวิธี Antigen Test Kit : ATK ให้กับประชาชน และผู้ประกอบการในตลาดสดเทศบาลเมืองวารินชำราบ
164 สาธารณสุขนิเทศก์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร และติดตามมาตรการ Covid Free Setting ในโรงงานผลิตอาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
165 ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองโควิด-19 เบื้องต้น ด้วยวิธี Antigen Test Kit : ATK ให้ผู้ประกอบการในตลาดสดเทศบาลเมืองวารินชำราบ
166 ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจคัดกรองโควิด-19 ด้วยการตรวจแบบ ATK (Atigen Test Kit) ให้กับประชาชนทั่วไป ในพื้นที่ชุมชนท่าบ้งมั่ง ณ วัดเสนาวงศ์
167 นายแพทย์ดนัย ธีวันดา สาธารณสุขนิเทศก์ และคณะ เยี่ยมติดตามมาตรการ Covid Free Setting ในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ
168 อบรมเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้แกนนำการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานของบุคลากรในเทศบาลเมืองวารินชำราบ
169 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมการค้าภายใน ตรวจสอบเครื่องชั่งตวงวัด ของแม่ค้าในตลาดสดเทศบาลเมืองวารินชำราบ แห่งที่ 1
170 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมลงพื้นที่ตรวจห้องอาหารแช่แข็งในพื้นที่
171 ตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุกด้วยวิธี Antigen Test Kit : ATK ให้กับกลุ่มเสี่ยงสูง และประชาชนทั่วไป
172 ลงพื้นตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุกด้วยวิธี Antigen Test Kit : ATK ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
173 ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 2 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ป้องกันโควิด-19 แก่ประชาชน
174 ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 2 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ป้องกันโควิด-19 แก่ประชาชน
175 เทศบาลตำบลคำขวาง เข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานโครงการชุมชนปลอดขยะ Zero Waste ชุมชนชลประทาน
176 กองสาธารณสุขฯ ร่วมกับโรงพยาบาลวารินชำราบ จัดการประชุมหารือผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารทะเล ในการกำหนดแนวทางป้องกันปัญหาการปลอมปนฟอร์มาลีนในอาหารทะเล
177 ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ป่วยกลุ่มเปราะบาง ภายในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ
178 อำเภอวารินชำราบจัดการประชุมรับฟังเร่งรัดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ
179 ประชุมคณะอนุกรรมจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ครั้งที่ 1/2565 ตามโครงการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
180 ออกตรวจและเฝ้าระวังการใส่ฟอร์มาลินในอาหาร ภายในตลาดสดแห่งที่ 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


กองสาธารณสุขฯ
Secured by Siteground Web Hosting