1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ข่าวฝากประกาศ


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
41 เรื่อง โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
42 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
43 เรื่อง พายุดีเปรสชั่น บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง
44 เรื่อง แจ้งผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (local performance assessment :LPA) ประจำปี ๒๕๖๐
45 เรื่อง ขอความร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายการเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม
46 เรื่อง กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมประเภท การเพาะเลี้ยงจระเข้ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
47 เรื่อง ขอส่งข้อมูลวารสารเศรษฐกิจและสังคม ปีที่ ๕๔ ฉบับที่ ๓ ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๐
48 เรื่อง กำหนดวันส่งผลงานที่ประสบความสำเร็จและวิสัยทัศน์
49 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับซื้อผลไม้และการรณรงค์บริโภคผลไม้จังหวัดระยอง
50 เรื่อง แจ้งชื่อผู้ชำระบัญชีสหกรณ์ประมงวารินชำราบ จำกัด
51 เรื่อง เปลี่ยนตัวผู้ชำระบัญชีสหกรณ์ประมงวารินชำราบ จำกัด
52 เรื่อง การคัดเลือกโครงการดีเด่นในการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑
53 โครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตให่มา"
54 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
55 เรื่อง การจ้างนักศึกษาช่วยปฎิบัติงานสนับสนุนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
56 เรื่อง ประกาศเตือนประชาชนระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนที่จะเกิดขึ้น
57 เรื่อง แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ให้ติดตามข้อมูลสภาพอากาศและข่าวสารจากทางราชการ
58 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยผู้ยังชีพสูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
59 เรื่อง รับสมัครสตรีที่มีผลงานดีเด่นเข้ารับการคัดเลือกเป็นสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๑
60 เรื่อง มาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน
Secured by Siteground Web Hosting