1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ข่าวฝากประกาศ


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
41 เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล
42 เรื่อง การจัดส่งคู่มือเกี่ยวกับแนวทางปฎิบัติในการจัดระเบียบและวิทยุอุปกรณ์สื่อสารสายโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
43 เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อดำรงตำแหน่งที่ว่าง
44 เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง
45 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เกณฑ์ในการสรรหารับ เวลา และสถานที่ในการ สรรหา
46 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลวาริน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
47 เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลสามัญหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อดำรงตำแหน่งที่ว่าง
48 เรื่อง การรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างของเทศบาลนครอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
49 เรื่อง ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล และรับโอนข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่าง ภายใน ๑๕๐ วันนับตั้งแต่ตำแหน่งว่าง
50 เรื่อง กิจกรรมศึกษาดูงาน การบริหารจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๔ กันยายน ๒๕๖๑
51 เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อดำรงตำแหน่งที่ว่าง
52 เรื่อง ผลการประเมินสมรรถนะบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
53 เรื่อง ข่าวประชาสัมพันธ์การฝึกอาชีพ
54 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการท้องถิ่น พ.ศ.
55 เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง
56 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
57 เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง
58 เรื่อง โครงการเวทีท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561
59 เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการขอใช้น้ำประปาและ พื้นที่ให้บริการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี
60 เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น และข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแน่งที่ว่างของเทศบาลตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี
Secured by Siteground Web Hosting