1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ข่าวฝากประกาศ


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2564(ผ่านภูวงษ์ คัพ ครั้งที่ 1)
2 ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี เรื่อง การขอเช้าที่ดินราชพัสดุ
3 กำหนดห้วงเวลาให้ผู้ประสงค์ทำการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธาารณสมบัติของแผ่นดินมายื่นคำขอรับใบอนุญาต (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
4 ประกาศ สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาวารินชำราบ เรื่อง เงินมัดจำรังวัดที่ค้างบัญชีเกิน 5 ปี
5 รายละเอียดการจัดการแข่งรายการ แม่มูลโอเพ่น ครั้งที่ 1/2563
6 ส่งประกาศกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี
7 ประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาวารินชำราบ เรื่องการระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน
8 เรื่องที่ควรรู้ COVID-19
9 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง
10 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)
11 แนวทางปฏิบัติการขอใช้บัญชีกรณีต่างๆ
12 รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง
13 ประกาศ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัตรบุคคลภายนอกเป็นเครือข่ายประกันสังคม
14 แจ้งให้ทราบงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ
15 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562
16 กำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างตามภารกิจ
17 การรับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น มาดำรงตำแหน่งที่ว่างของเทศบาล
18 การให้ระมัดระวังอันตรายที่เกิดจากการพังทลายของตลิ่งริมแม่น้ำ
19 การสำรวจความต้องการฝึกอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2563
20 ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกบุคคลต้นแบบคนดีศรีอุบล

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


จิตอาสา อุทกภัย

ประกาศ ก กลางเทศบาล


Secured by Siteground Web Hosting