1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ข่าวฝากประกาศ


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ ๓
2 ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานประมงจังหวัอุบลราชธานี เรื่อง ขอควมร่วมมืองดจับสัตว์น้ำในฤดูปลาน้ำจืดมีไข่ 16 พฤษภาคม - 15 กันยายน ของทุกปี
3 เรื่อง ยกเลิกมาตรการชะลอการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองท้องถิ่นเป็นชั่วคราวที่ผ่านมาการตรวจสอบกระบวนการ ขั้นตอน และรับรองบัญชีการสอบแข่งขัน
4 ประกาศเตือนภัยพายุฤดูร้อน ระหว่างวันที่ 27 - 29 เมษายน 2560
5 เรื่อง ข้อสั่งการกับการเพิ่มความระมัดระวังในการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานที่ราชการ
6 ขอเชิญร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน ICT รองรับ Digital Economy งบประมาณ 2560 "หลักสูตรเดือนมีนาคม - เมษายน 2560"
7 เรื่อง แจ้งเตือนโรคภัยที่มาในช่วงฤดูร้อน
8 เรื่อง แจ้งเตือนศัตรูพืชที่ระบาดในช่วงฤดูแล้ง
9 เรื่อง แจ้งเตือนโรคระบาดในสัตว์ที่มาในช่วงฤดูร้อน
10 เรื่อง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลแอบอ้างและปลอมแปลงเอกสารของทางราชาการ การจัดสรรอัตราพนักงานส่วนท้องถิ่น
11 เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖
12 เรื่อง ขอให้ชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการปฎิรูปการปกครองท้องถิ่ง
13 เรื่อง คาดการณ์ว่าในช่วงวันที่ 14-17 พฤษภาคม 2559 จะมีอากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน
14 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเตรียมรับสถานการณ์ในช่วงฤดูแล้งด้านการประมง ปี ๒๕๕๙
15 เรื่อง กำหนดการ ubo job fair 2016 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
16 เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
17 เรื่อง ขอเรียนเชิญเลือกประกันสังคมกับโรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี ปี พ.ศ. 2559
18 เรื่อง การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๘
19 ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาล
20 เรื่อง ห้ามทำการใดๆ อันเป็นการรบกวน เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือทำอันตรายกับสัตว์ต่างๆ ทุกชนิดในอุทยานแห่งชาติ

นโยบาย ผู้บริหาร

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------
โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
---------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

เข้าสู่ ระบบฯ

เข้าสู่ ระบบฯ

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านต้องการให้เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดบริการด้านสาธารณสุขด้านใดมากที่สุด

 

 

 

 


  ผลลัพธ์

Who's Online

เรามี 148 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting