1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ข่าวฝากประกาศ


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลวาริน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
2 เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลสามัญหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อดำรงตำแหน่งที่ว่าง
3 เรื่อง การรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างของเทศบาลนครอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
4 เรื่อง ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล และรับโอนข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่าง ภายใน ๑๕๐ วันนับตั้งแต่ตำแหน่งว่าง
5 เรื่อง กิจกรรมศึกษาดูงาน การบริหารจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๔ กันยายน ๒๕๖๑
6 เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อดำรงตำแหน่งที่ว่าง
7 เรื่อง ผลการประเมินสมรรถนะบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
8 เรื่อง ข่าวประชาสัมพันธ์การฝึกอาชีพ
9 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการท้องถิ่น พ.ศ.
10 เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง
11 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
12 เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง
13 เรื่อง โครงการเวทีท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561
14 เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการขอใช้น้ำประปาและ พื้นที่ให้บริการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี
15 เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น และข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแน่งที่ว่างของเทศบาลตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี
16 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
17 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
18 เรื่อง ขอจัดส่งวิดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ หนังเล็กๆ แห่งประชารัฐร่วมกันกำจัดผักตบชวา
19 เรื่อง ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (พายุ เชินศิญ)
20 เรื่อง ประการคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก
Secured by Siteground Web Hosting