1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ข่าวฝากประกาศ


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 การสำรวจความต้องการฝึกอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2563
2 ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกบุคคลต้นแบบคนดีศรีอุบล
3 เรื่อง รับโอนย้ายพนักงาน ส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น
4 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
5 เรื่อง การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2561 (รวม 5 ด้าน)
6 เรื่อง การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562
7 เรื่อง เชิญชวนประดับธงตราสัญลักษณ์ และตั้งโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเครื่องสักการะ
8 เรื่อง การรับสมัครผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากและผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก ที่ประพฤติคนดีเด่น เพื่อเข้ารับรางวัล ประชาบดี ประจำปี ๒๕๖๒
9 เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562
10 เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา ครั้งที่ ๒
11 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์บูชาเหรียญเจ้าเมืองเชียงโสม
12 เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้างเทศบาล (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๖๒
13 เรื่อง การประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๔๖๒
14 เรื่อง ประกาศสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี
15 เรื่อง ขอความร่วมมือรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงเาร ครอบครัวมหาดไทย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม
16 เรื่อง ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนปฎิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
17 เรื่อง โครงการ ตรวจสารพันธุกรรมเพื่อการแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียน ราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
18 เรื่อง ประกาศห้ามเผาเพื่อลดภาวะโลกร้อนและปัญหามลพิษทางอากาศ
19 เรื่อง การลงทะเบียนขอให้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง
20 เรื่อง การลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง

จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting