1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
51 ราคากลาง โครงการ จัดหาหนังสือเรียนในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (จำนวน 118 รายการ)
52 เรื่อง จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร ถนนชุมชนกุดเป่ง-ดอนงิ้ว ดังต่อไปนี้
53 เรื่อง ปรับปรุงห้องประชุมประทุมเทพภักดี 2
54 เรื่อง จ้างเหมายานพาหนะ รถยนต์ปรับอากาศ 2 ชั้น (ไม่น้อยกว่า 42 ที่นั่ง/คัน) จำนวน 3 คัน ตามโครงการอบรมฟื้นฟูความรู้ อสม.และทัศนศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่ 27 ก.พ. - วันที่ 1 มี.ค. 2560
55 เรื่อง โครงการปรับปรุงอาคารเรียน ๓ โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่น มิตรภาพที่ ๕
56 เรื่อง จ้างเหมายานพาหนะ รถยนต์ปรับอากาศ 2 ชั้น (ไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง/คัน) จำนวน 4 คัน ตามโครงการอบรมสัมนาและศึกษาดูงานพนักงานครู ระหว่างวันที่ 2-6 เมษายน 2560
57 เรื่อง โครงการปรับปรุงชุมชนต้นแต้และชุมชนวัดแสนสำราญ (ถนนเทศบาล ๔๐ (ชอยอ่างทอง) ถนนเทศบาล ๒๙ (ซอยสกุลศรี)ถนนเทศบาล ๒)
58 เรื่อง จัดซื้อวัสดุยานพาหนะ ทะเบียน ตค 2186 ดังต่อไปนี้
59 เรื่อง จ้างซ่อมรถเก็บขยะมูลฝอย ทะเบียน 81-6948 จำนวน 1 คัน
60 เรื่อง จ้างเหมายานพาหนะ รถยนต์ปรับอากาศ 2 ชั้น ไม่น้อยกว่า 42 ที่นั่ง/คัน จำนวน 3 คัน ตามโครงการอบรมสัมนาและศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2560 ดูงานที่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร และจังหวัด พระนครศรีอยุธยา ระหว่าง 27 ก.พ. - วันที่ 1 มี.ค. 2560
Secured by Siteground Web Hosting