1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
51 เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอี้ ขนาด 60X40X75 เซนติเมตร จำนวน 75 ชุด จัดซื้อตาม มอก.1494-2541 และ มอก.2495-2541 งบประมาณทั้งสิ้น 120000 บาท
52 เรื่อง จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการจัดการจราจร จำนวน 4 รายการ
53 เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างรอกไฟฟ้า ขนาด 5 ตัน ยกน้ำหนักแนวดิ่งได้ไม่น้อยกว่า 3000 กิโลกรัม มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 220 โวลต์ 3 เฟส พร้อมอุปกรณ์
54 เรื่อง โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่น ตามแบบแปลนเทศบาล
55 เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โคมไฟสัญญาณกระพริบ โซล่าเซล หลอด LED ขนาด 300 มิลลิเมตร จำนวน 8 ชุด พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง รวม 1 รายการ
56 เรื่อง จัดซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 6 รายการ เพื่อแก้ไขปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำฝนภายในบริเวณตลาดสดเทศบาล 1 ดังต่อไปนี้
57 เรื่อง จัดหาหนังสือเรียน ในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
58 เรื่อง จัดซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 14 รายการ เพื่อแก้ไขปรับปรุงระบบระบายน้ำบริเวณถนนเทศบาล 26 ซอย 1 ดังต่อไปนี้
59 เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย 6 ล้อ ขนาด 6 ตัด ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6000 ซีซี จำนวน 2 คัน
60 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียน ๑ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ
Secured by Siteground Web Hosting