1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
81 ราคากลาง โครงการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 4 ล้อ ขนาดเล็ก ปริมาตรลูกสูบไม่ต่ำกว่า 1,400 ซีซี กระบะสำเร็จรูปพร้อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 คัน
82 ราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (โคมไฟถนน) หลอด LED ขนาดไม่ต่ำกว่า 112 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 300 ชุด
83 เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก ดีเชล เป็นรถบรรทุก 4 ล้อ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซี.ซี. หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบธรรมดา กระบะสำเร็จรูป พร้อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 คัน
84 เรื่อง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ (ชนิดติดผนังไม่น้อยกว่า 33,000 บีทียู) พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 4 เครื่อง
85 ราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงหลังคาหอประชุมประชาวาริน
86 เรื่อง จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ให้กับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ๔ โรงเรียน
87 เรื่อง จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ ประจำปีงบประมาณให้กับโรงเรียนเทศบาลในสังกัด ๓ โรงเรียน
88 เรื่อง จัดซื้อคุรภัณฑ์อุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT ให้กับโรงเรียนเทศบาลในสังกัด ๓ โรงเรียน
89 เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ ประกอบด้วย
90 เรื่อง โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำเสีย (แห่งที่ ๔ ) ตามแบบแปลนเทศบาล
Secured by Siteground Web Hosting