1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
81 เรื่อง จ้างเหมายานพาหนะ รถยนต์ปรับอากาศ 2 ชั้น (ไม่น้อยกว่า 42 ที่นั่ง/คัน) จำนวน 3 คัน ตามโครงการอบรมฟื้นฟูความรู้ อสม.และทัศนศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่ 27 ก.พ. - วันที่ 1 มี.ค. 2560
82 เรื่อง โครงการปรับปรุงอาคารเรียน ๓ โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่น มิตรภาพที่ ๕
83 เรื่อง จ้างเหมายานพาหนะ รถยนต์ปรับอากาศ 2 ชั้น (ไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง/คัน) จำนวน 4 คัน ตามโครงการอบรมสัมนาและศึกษาดูงานพนักงานครู ระหว่างวันที่ 2-6 เมษายน 2560
84 เรื่อง โครงการปรับปรุงชุมชนต้นแต้และชุมชนวัดแสนสำราญ (ถนนเทศบาล ๔๐ (ชอยอ่างทอง) ถนนเทศบาล ๒๙ (ซอยสกุลศรี)ถนนเทศบาล ๒)
85 เรื่อง จัดซื้อวัสดุยานพาหนะ ทะเบียน ตค 2186 ดังต่อไปนี้
86 เรื่อง จ้างซ่อมรถเก็บขยะมูลฝอย ทะเบียน 81-6948 จำนวน 1 คัน
87 เรื่อง จ้างเหมายานพาหนะ รถยนต์ปรับอากาศ 2 ชั้น ไม่น้อยกว่า 42 ที่นั่ง/คัน จำนวน 3 คัน ตามโครงการอบรมสัมนาและศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2560 ดูงานที่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร และจังหวัด พระนครศรีอยุธยา ระหว่าง 27 ก.พ. - วันที่ 1 มี.ค. 2560
88 เรื่อง จ้างเหมายานพาหนะ รถยนต์ปรับอากาศ 2 ชั้น (ไม่น้อยกว่า 42 ที่นั่ง/คัน) จำนวน 3 คัน ตามโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2560 กำหนดเดินทางศึกษาดูงานที่จังหวัด กรุงเทพมหานคร และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
89 เรื่อง จัดซื้อคุรภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซี.ซี. (รายละเอียดคูณลักษณะแนบท้าย) จำนวน 1 คัน
90 เรื่อง สอบราคาโครงการปรับปรุงชุมชนดอนงิ้ว ถนนเทศบาล ๘๔ ซอย ๑
Secured by Siteground Web Hosting