1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ผลงานทางวิชาการของโรงเรียนในสังกัด


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 งานวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริมสุขภาพที่ดีของผู้เรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ
2 งานศึกษาค้นคว้าเรื่อง รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการสอน เรื่อง รู้หลักเศรษฐศาสตร์ฉลาดใช้จ่าย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
3 งานวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน โดยศึกษาประเพณีท้องถิ่นอีสาน ร่วมกับการใช้หนังสือเสริมประสบการณ์ชุดสืบสานประเพณีชีวีมีสุขเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
4 การพัฒนาระบบสารสนเทศ กลุ่มงานบริหารงานบุคคลโรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองวารินชำราบ
5 การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ชนิดของคำสุภาษิตและสำนวนภาษาไทย เพื่อส่งเสริมทักษะการใช้ภาษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ขั้นประถมศึกษาปีที่ 6
6 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่าน คิด วิเคราะห์ เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการคิด ขั้นประถมศึกษาปีที่ 6
7 การพัฒนาเอกสารประกอบการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
8 การพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง พัฒนาการทางประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายวิชาพื้นฐานประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
9 สรุปผลการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะด้วยตนเอง และ สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิตและชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ฯ
10 การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงานโดยใช้การนิเทศการสอนแบบคลินิก โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ
11 การพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ

นโยบาย ผู้บริหาร

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------
โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
---------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

เข้าสู่ ระบบฯ

เข้าสู่ ระบบฯ

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านต้องการให้เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดบริการด้านสาธารณสุขด้านใดมากที่สุด

 

 

 

 


  ผลลัพธ์

Who's Online

เรามี 71 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting