1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

รายงานผลการดำเนินงาน


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 4 เดือนตุลาคม 2563 ถึง เดือนกันยายน 2564)
2 แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
3 แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่4 ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564 ถึงเดือน กันยายน พ.ศ.2564
4 รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน
5 รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน
6 รายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 ของเทศบาลเมืองวารินชำราบ
7 รายงานผบการดำเนินงานไตรมาส (ไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน 2564 ถึง เดือน มิถุนายน 2564)
8 รายงานผลการปฏิบัติงาน ตามนโยบายการบริหารราชการต่อสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ
9 สรุปรายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2564 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)
10 รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปีงบประมาณ 2563

รายงาน สถานการณ์น้ำ


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting