1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
121 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถทะเบียน บบ 2919 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
122 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถทะเบีย 82-1143 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
123 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
124 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
125 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
126 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถ ทะเบียน ตง 432 ,1 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
127 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารกล่องเพื่อเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
128 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารกล่องสำหรับเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
129 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารกล่องเพื่อเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
130 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียนรถ 83-3340 , 10 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
131 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 2/2562 ประจำปีงบประมาณ 2563 ให้กับโรงเรียนเทศบาลในสังกัด 3 โรงเรียน โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
132 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะ ทะเบียน นข 4509 โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
133 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมยูนิตทันตกรรม ทะเบียน ส.299460002 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
134 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน ตค 0175 , 12 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
135 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 10 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
136 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โครงการอบรมเสริมสร้างสุขภาพ เฝ้าระวังป้องกันโรคในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
137 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสมุดบันทึกกิจกรรม อสม. โครงการอบรมเสริมสร้างสุขภาพ เฝ้าระวังและป้องกันโรคในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
138 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาฉีดพ่นสารเคมีกำจัดเพาหะนำโรค โครงการรณรงค์ทำความสะอาด ฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ จำนวน 56 ขวด โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
139 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำความสะอาด โครงการรณรงค์ทำความสะอาดฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัย ในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
140 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โครงการรณรงค์ทำความสะอาดฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
141 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 1 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
142 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 , 4 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
143 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 9 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
144 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 6 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
145 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
146 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถทะเบียน 81-9540 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
147 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
148 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
149 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเก็บขยะมูลฝอย ทะเบียน 82-9656 โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
150 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเก็บขยะมูลฝอย ทะเบียน 81-6948 โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง

จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting