1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
121 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องสูบน้ำเสีย ขส ๐๕๕๕๑๐๐๐๓ , ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
122 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำผ้าใบคลุมเต็นท์ ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
123 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
124 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
125 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
126 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน ตค ๒๑๘๙ , ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
127 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
128 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
129 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเก็บขยะมูลฝอย ทะเบียน ๘๒-๗๑๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
130 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมรถเก็บขยะมูลฝอย ทะเบียน 82-9656 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
131 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ หมายเลขทะเบียน กจ.๓๕๐๙ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
132 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ทันตกรรม โครงการพัฒนาคุณภาพบริการ ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
133 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
134 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
135 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
136 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
137 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
138 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ พร้อมทำปก ๔ สีและเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
139 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
140 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน ตง ๔๓๒ , ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
141 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันหล่อลื่น ทะเบียน ตค ๒๑๘๗ , ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
142 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
143 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
144 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมรถ ทะเบียน ตค 2189 , 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
145 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงฃ
146 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาุะจง
147 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
148 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
149 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจะาจง
150 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางนอก,ยางใน,รองคอยาง,ปลอกน๊อตและแผ่นสตีมรถเก็บขยะมูลฝอย ทะเบียน ๘๒-๙๖๕๖,๘๑-๖๙๔๘ และ ๘๑-๖๓๗๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Secured by Siteground Web Hosting