1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
151 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเก็บขยะมูลฝอย ทะเบียน 82-4427 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
152 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันหล่อลื่น ทะเบียนรถ ตง 432 , 2 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
153 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร 1 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
154 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารของทางราชการ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
155 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
156 ประกาศผู้ชนะการเสนอ ราคาซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
157 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
158 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมรถเก็บขยะมูลฝอย ทะเบียน 83-6172 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
159 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
160 ประกาศผู้ชนะการเสนอ ราคาจัดจ้างซ่อมรถเก็บขยะมูลฝอย ทะเบียน 81-6965 จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
161 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเดินสายสัญญาณพร้อมติดตั้งลำโพงฮอน์นระบบเสียงตามสายชุมชนท่าบ้งมั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
162 ประกาศผู้ชนะการเสนอ จัดจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
163 ประกาศผู้ชนะการเสนอ จัดจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
164 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2-2562 ประจำปีงบประมาณ 2563 ให้กับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 3 โรงเรียน โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
165 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 6 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
166 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (เครื่องตัดหญ้าสะพาย) 7 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
167 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถทะเบียน บต 6953 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
168 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถทะเบียน 40-0188 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
169 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถ ทะเบียน 82-443 ,39 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
170 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียนรถ 41-6371 , 1 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
171 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถ ทะเบียน ตค 2189 , 11 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
172 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถทะเบียน 82-4740 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
173 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร 2 ราการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
174 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
175 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำพวงมาลา โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
176 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
177 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการ จำนวน 1 ผืน โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
178 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเก็บขยะมูลฝอย ทะเบียน 82-4235 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
179 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลบนเครือข่าย (Nas Server) 1 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
180 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันหล่อลื่น ทะเบียน ตค 2187 , 15 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง

จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting