1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
151 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 250 KVA 3 เฟส 4 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
152 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษจร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
153 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
154 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
155 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
156 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมรถเก็บขยะมูลฝอย ทะเบียน 82-9656 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
157 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมรถยนต์ปิคอัพ 4 ประตู ทะเบียน กง 6800 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
158 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมรถขยะมูลฝอย ทะเบียน 81-6965 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
159 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมรถยนต์ดูดโคลน ทะเบียน 82-2676 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
160 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมปะยางและเช็ครั่ว รถเก็บขยะมูลฝอย ทะเบียน 81-6950,83-4965 และ82-9656 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
161 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อรองคอยาง รถเก็บขยะมูลฝอย ทะเบียน 81-6950และ82-9656 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
162 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
163 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
164 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
165 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
166 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
167 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
168 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
169 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสือทันตสุขศึกษาประชาสัมพันธ์ประเภทแผ่นพับ จำนวน 320 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
170 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
171 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียนรถ ตค 0174 , 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
172 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน ตฆ 7964 , 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
173 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางวิ่งบริ้วณสนามกีฬาทุ่งคำน้ำแซบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
174 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
175 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
176 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเก็บขยะมูลฝอย ทะเบียน 82-4427 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
177 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ ทะเบียน 81-6571 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
178 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ ทะเบียน 81-6571 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
179 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมรถเก็บขยะมูลฝอย ทะเบียน 83-7390 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
180 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงมีอาคารเรียน 6 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ (ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารประกอบให้โรงเรียนเทศบาลในสังกัด 3 โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting