1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
151 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
152 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
153 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
154 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
155 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
156 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
157 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
158 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
159 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
160 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน ตค ๒๑๘๙ , ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
161 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน บต ๖๗๗๗ , ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
162 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
163 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
164 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
165 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
166 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน ตฆ ๗๙๖๔ , ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
167 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันหล่อลื่น ทะเบียนรถ ตค ๒๑๘๗ , ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
168 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันหล่อลื่น ทะเบียนรถ ๘๒-๒๑๓๖ , ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
169 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันหล่อลื่น ทะเบียน ๘๓-๔๓๑๒ , ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
170 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารของทางราชการ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
171 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
172 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
173 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งเครื่อง ตัดหญ้า ทะเบียน ส.๗๑๑๕๘๐๐๑๖, ส.๗๑๑๕๘๐๐๘ และ ส.๔๔๒๕๙๐๐๓๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
174 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมรถเก็บขยะมูลฝอย ทะเบียน 82-2632 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
175 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมรถเก็บขยะมูลฝอย ทะเบียน 81-6948 จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
176 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำพานพุ่มดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
177 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
178 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำพานพุ่มดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
179 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
180 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารว่าง โครงการประชุมวิชาการเครื่อข่ายสุขภาพเทศบาลเมืองวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Secured by Siteground Web Hosting