1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
151 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ในการฝึกอบรมตามโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2561 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
152 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยานพาหนะ (๔๐-๐๑๘๘) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
153 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
154 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะ 82-4430 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
155 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถ ทะเบียน บต 6777 , 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
156 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ 83-0503 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
157 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซืั้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
158 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
159 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
160 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบี่ยน ตค ๒๑๘๗ , ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
161 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
162 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างราวกันตก อาคารกาญจนาภิเษก โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
163 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำป้ายไวนิล จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
164 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำดอกไม้ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
165 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
166 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
167 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ล 95 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
168 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
169 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
170 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
171 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
172 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (เครื่องตัดหญ้าสะพาย) ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
173 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
174 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันหล่อลื่น ทะเบียน ตค ๒๑๘๖ , ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
175 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียนรถ ตฒ ๗๙๖๑ , ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
176 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุน้ำมันหล่อลื่น ทะเบียนรถ ตค ๐๑๗๔ , ๒ รายการ
177 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาล ๑ ด้วยวิธี ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
178 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
179 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
180 เรื่อง ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมรถเก็บขยะมูลฝอย ทะเบียน 82-9656 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Secured by Siteground Web Hosting