1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
181 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสือทันตสุขศึกษาประชาสัมพันธ์ประเภทแผ่นพับ จำนวน 320 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
182 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
183 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียนรถ ตค 0174 , 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
184 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน ตฆ 7964 , 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
185 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางวิ่งบริ้วณสนามกีฬาทุ่งคำน้ำแซบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
186 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
187 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
188 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเก็บขยะมูลฝอย ทะเบียน 82-4427 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
189 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ ทะเบียน 81-6571 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
190 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ ทะเบียน 81-6571 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
191 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมรถเก็บขยะมูลฝอย ทะเบียน 83-7390 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
192 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงมีอาคารเรียน 6 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ (ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารประกอบให้โรงเรียนเทศบาลในสังกัด 3 โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
193 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
194 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
195 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงชุมชนห้าแยก (ถนนราษฏร์อุทิศ) โดยวิธีคัดเลือก
196 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดชุดฝึก อปพร. ตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
197 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
198 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวุสดุ-อุปกรณ์ จำนวน 6 รายการ ในการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมเด็กและเยาวชนรักษ์ท้องถิ่ม ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
199 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมเด็กและเยาวชนรักษ์ท้องถิ่น ประจำปี 2562 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
200 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
201 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
202 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
203 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
204 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
205 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
206 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
207 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างล้างทำความสะอาดและเติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศ ทะเบียน ส.420470009 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
208 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องเลื่อยผ่าซากไฟฟ้า ทะเบียน ส.087490001 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
209 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
210 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting