1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
211 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
212 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
213 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารของทางราชการ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
214 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์กระจายสัญญาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
215 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
216 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
217 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
218 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
219 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
220 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
221 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
222 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันหล่อลื่น ทะเบียน ตง 432 , 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
223 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันหล่อลื่น ทะเบียนรถ ตค 2187 , 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
224 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
225 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถ ทะเบียน ตฆ 7864 , 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
226 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน 83-3340 , 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
227 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียนรถ ตง 432 , 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
228 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน บต 6965 , 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
229 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำปกเข้าเล่มสันกาวพร้อมเคลือบยูวี จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
230 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
231 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
232 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
233 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลืน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
234 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางนอก,ยางใน,รองคอยางและน๊อคล้อ รถเก็บขยะมูลฝอย ทะเบียน 81-6965 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
235 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเก็บขยะมูลฝอย ทะเบียน 83-4965 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
236 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมประตูม้วนฟฟ้าบานเลื่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
237 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
238 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมรถทะเบียน 83-0503 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
239 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
240 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting