1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
2521 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะ รถยนต์ปรับอากาศ (ไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง/คัน) จำนวน 2 คัน ตามโครงการอบรมสัมนาและพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2522 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถ ทะเบียน ตง 432 , 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2523 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2524 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2525 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2526 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2527 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2528 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนและระบบระบายน้ำ ซอยแยกถนนสถิตย์นิมานกาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2529 ประกาศผู้ชนะการเสนอ ราคาจ้างซ่อมยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2530 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2531 ประกาศผู้ชนะการเสนอ ราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2532 ประกาศผู้ชนะการเสนอ ราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2533 ประกาศผู้ชนะการเสนอ ราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2534 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2535 ประกาศผู้ชนะการเสนอ ราคาซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2536 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2537 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2538 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดก่อสร้าง 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2539 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันหล่อลื่น ทะเบียน ตค 0174 , 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2540 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำพวงมาลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2541 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันหล่อลื่น ทะเบียนรถ ตค 2186 , 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2542 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำเสีย ชส 055510005 , 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2543 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียนรถ 82-4430 , 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2544 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 250 KVA 3 เฟส 4 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2545 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษจร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2546 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2547 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2548 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2549 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมรถเก็บขยะมูลฝอย ทะเบียน 82-9656 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2550 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมรถยนต์ปิคอัพ 4 ประตู ทะเบียน กง 6800 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


ประกาศ ก กลางเทศบาล


Secured by Siteground Web Hosting