1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
2521 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาศ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2522 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมตามโครงการ พัฒนาศักยภาพผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาศ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2523 เรื่อง ประกาศผู้ชนะกาเรเสนอราคา จัดจ้างทำดอกไม้ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2524 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ใช้ในการสอนอบรมโครงการสร้างภูมิคุมกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2525 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2526 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมจอคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ วก.416530004 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2527 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัด่จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 2 ป้าย จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2528 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ปส.416470002 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2529 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2530 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โครงการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2531 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อทันตสุขศึกษาประชาสัมพันธ์ประเภทแผ่นพับ โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพแก่ประชาชนในชุมชน ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2532 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม จำนวน 12 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2533 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมรถยนต์ตู้ ทะเบียน นข.563 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2534 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2535 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2536 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2537 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2538 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำไวนิลโครงการ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2539 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน ๘๓-๓๓๔๐ , ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2540 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันหล่อลื่น ทะเบียน ตค ๐๑๗๕ , ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2541 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะ (๘๒-๐๑๓๗) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2542 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ๒ รายการ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2543 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์่ (ค.416550027) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2544 เรื่อง ประกาศผู้ชนะกาเรเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2545 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเก็บขยะมูลฝอย ทะเบียน ๘๓-๔๙๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2546 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล.ภายในโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่น (มิตรภาพที่๕ ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2547 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการพัฒนาคุณภาพบริการศูนย์ บริการสาธารณสุข แห่งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2548 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถ ๘๑-๖๓๗๑ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2549 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องสูบน้ำเสีย ขส ๐๕๕๕๑๐๐๐๕ ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2550 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน ตค ๐๑๗๕ , ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting