1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
2641 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2642 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2643 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2644 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแปรงสีฟัน โครงการ เฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพในโรงเรียน ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2645 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อทันตสุขศึกษาประชาสัมพันธ์ประเภทแผ่นพับ โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพในโรงเรียน ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2646 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โครงการป้องกันและควบคุมโรคมือ เท้า ปาก จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2647 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลรณรงค์เกี่ยวกับโรคมือ เท้า ปาก โครงการป้องกันและควบคุม โรคมือ เท้า ปาก จำนวน ๑๒ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2648 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแผ่นพับ เกี่ยวกับโรคมือเท้า ปาก โครงการ ป้องกันและควบคุมโรค มื้อ เท้า ปาก จำนวน ๕,๐๐๐ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2649 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2650 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัด, แต่งต้นไม้ใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2651 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2652 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2653 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมปะยางรถเก็บขยะมูลฝอย ทะเบียน 83-4965,81-6370,82-9656,83-6171,81-6948และ81-6950 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2654 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2655 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑๑ เครื่อง ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2656 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำตรายาง จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2657 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2658 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2659 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2660 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2661 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2662 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2663 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2664 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2665 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2666 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก ในศูนย์บริการ สาธารณสุข ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2667 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวในการรักษาความสะอาด โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดเทิดพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา ๑๒ สิงหามหาราชินี ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2668 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2669 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน ตค ๒๑๘๙ ,๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2670 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting