1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
2701 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2702 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2703 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะอินทรีย์ โครงการวารินร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2704 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะแยกประเภท โครงการวารินร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2705 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างไวนิลและสื่อประชาสัมพันธ์ โครงการวารินร่วมใจรักสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2706 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการวารินร่วมใจรักษ์สิงแวดล้อม จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2707 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาคุณภาพบริการศูนย์บริการสาธารณสุข ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2708 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ โครงการพัฒนาคุณภาพบริการ ศูนย์บริการสาธารณสุข แห่งที่ ๑ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2709 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2710 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเดินสายสัญญาณเสียงตามสายพร้อมติดตั้งฮอน์น ชุมชนดีงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2711 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารของทางราชการ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2712 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2713 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องสูบน้ำเสีย ขส ๐๕๕๕๑๐๐๐๓ , ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2714 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำผ้าใบคลุมเต็นท์ ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2715 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2716 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2717 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2718 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน ตค ๒๑๘๙ , ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2719 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2720 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2721 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเก็บขยะมูลฝอย ทะเบียน ๘๒-๗๑๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2722 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมรถเก็บขยะมูลฝอย ทะเบียน 82-9656 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2723 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ หมายเลขทะเบียน กจ.๓๕๐๙ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2724 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ทันตกรรม โครงการพัฒนาคุณภาพบริการ ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2725 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2726 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2727 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2728 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2729 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2730 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ พร้อมทำปก ๔ สีและเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


จิตอาสา อุทกภัย

ประกาศ ก กลางเทศบาล


Secured by Siteground Web Hosting